Arduino – truyền nhận dữ liệu không dây – RF

Lab: Arduino – tuyền nhận dữ liệu qua sóng RF

0./ Mục đích và Nguyên lý:

Mục đích:

Test phần cứng, điều khiển & kếtt nối của module truyền/nhận RF (nrf24l01) với kit arduino uno r3. Xem khoảng cách truyền nhận sóng của module trong các tình huống khác nhau.

Nguyên lý:

2 Bộ xử lý và truyền nhận sóng, một bộ đóng vai trò server và một bộ đóng vai trò client. Cả 2 bộ đều có khả năng truyển và nhận data, xử lý và hiển thị qua IDE “console monitor”

1./ Kết nối và nạp chương trình:

Kết nối chân (in) như hình:

Arduino-RF testing_cilentNServer circuit

Xin tham khảo chi tiết tại trang web:

Complete Guide for nRF24L01 – 2.4GHz RF Transceiver Module With Arduino

2./ Kết quả:

arduino-RF-test

2 bộ điều khiển và truyền nhận sóng RF

RF testing_server-client

Nạp và chạy chương trình, Console clien và server đã nhận được dữ liệu từ đầu xa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s