Arduino – truyền nhận dữ liệu không dây – RF

Lab: Arduino – tuyền nhận dữ liệu qua sóng RF

0./ Mục đích và Nguyên lý:

Mục đích:

Test phần cứng, điều khiển & kếtt nối của module truyền/nhận RF (nrf24l01) với kit arduino uno r3. Xem khoảng cách truyền nhận sóng của module trong các tình huống khác nhau.

Nguyên lý:

2 Bộ xử lý và truyền nhận sóng, một bộ đóng vai trò server và một bộ đóng vai trò client. Cả 2 bộ đều có khả năng truyển và nhận data, xử lý và hiển thị qua IDE “console monitor”

1./ Kết nối và nạp chương trình:

Kết nối chân (in) như hình:

Arduino-RF testing_cilentNServer circuit

Xin tham khảo chi tiết tại trang web:

Complete Guide for nRF24L01 – 2.4GHz RF Transceiver Module With Arduino

2./ Kết quả:

arduino-RF-test

2 bộ điều khiển và truyền nhận sóng RF

RF testing_server-client

Nạp và chạy chương trình, Console clien và server đã nhận được dữ liệu từ đầu xa.

Advertisements

Lab – virtual (sys/net) testing environment (p.1)

/*  Mục đích lab: settup một môi trường system + network trên một máy để có thể thử nghiệp phần mềm, code, triển khai các hệ thống IT thông dụng: Windows (AD, mail exchange, sharepoint, mssql v.v.); Linux (web hosting, php, java, db, dns, mail, v.v.); Network/Security (pfsense, iptables, v.v.) */


Lab configuration

0/ Virtulization flatform

VMware workstation 12 (client)

1/server

windows server 2012 (AD, DNS, DHCP, mail)

linux redhat enterprise (DNS, HTTP, Mail, Firewall, DB, PHP)

2/client

windows 7

ubuntu

3/network/firewall

1 vm firewall pfsense (3 chân, 2 chân thuộc vmnet bridge và 1 chân thuộc vmnet NAT để đi ra ngoài)


Lab settup

i/ Network-Firewall  & 1 client (win7)

pfsense đóng vai trò là Router và firewall trung tâm, settup như sau

i/ chọn file iso để download: [pfSense-CE-2.3.1-RELEASE-i386.iso.gz] (architecture: ỉ86-32bit; platform CD image; file type: install)

ii/ create vm: RAM = 104, HDD = 6 GB, NIC = 3

vmware virtual network setting.JPG

vm được install 3 card mạng vmnet-0, vmnet-2, vmnet-8 ==> thiết lập trong pfsense wan (le1=vmnet8/wireless card); lan (le0 = vmnet0/ethernet card)

ii/ client: windows 7 (1 nic bridge – gateway = server nic), test đi được internet qua server

lab_env_networkclient.JPG

win7 vm được cài đặt 1 bridge nic (vmnet0 = ethernet card).
Tested! có thể ping từ client qua pfsense, đến google
client ——–<lan:192.168.1.1> pfsense <wan:192.168.100.14>——{internet}

pfsense web config.JPG

pfsense webconfig từ win7 (default username password login: admin/pfsense)

Xem thêm